Statut

STATUT FUNDACJI ORBIS TERTIUS

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja działa pod nazwą: „Fundacja ORBIS TERTIUS”, zwana dalej w treści statutu Fundacją, została ustanowiona przez fundatora w osobie Lecha Raczaka, który oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji złożył w formie aktu notarialnego z dnia 17.09.2013 r. sporządzonego przez notariusz Hannę Winnicką prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych, Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organem nadzoru właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister kultury i dziedzictwa narodowego.

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

5. Fundacja jest apolityczna, neutralna światopoglądowo i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3

1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. Celami Fundacji są:

1) opieka nad dorobkiem artystycznym Lecha Raczaka;

2) wspieranie, ochrona i propagowanie polskiej kultury, w szczególności twórczości teatralnej w Polsce oraz za granicą, jak również propagowanie idei tolerancji oraz kultury dialogu w życiu publicznym;

3) promowanie młodego pokolenia twórców (wykonawców, reżyserów, aktorów, muzyków, plastyków, choreografów i innych) oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów;

4) kształtowanie i popularyzacja edukacji artystycznej;

5) popularyzowanie idei teatru wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;

6) propagowanie aktywności kulturalnej;

7) promowanie interesujących zjawisk kultury światowej w Polsce;

8) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

9) wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;

10) popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej;

11) skupianie wokół idei Fundacji szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych i animatorów kultury;

12) kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo;

13) promocja i organizacja wolontariatu.

§ 4

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) popularyzowanie twórczości Lecha Raczaka;

2) organizowanie spektakli teatralnych, festiwali oraz innych wydarzeń kulturalnych związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki;

3) produkcję spektakli teatralnych;

4) wspieranie przedsięwzięć z zakresu kultury, zbieżnych z celami statutowymi Fundacji;

5) nauczanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów, w tym również w pomoc w kształceniu wolontariuszy;

6) działalność edukacyjną, kulturalną, wydawniczą;

7) współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi, jak również organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi w zakresie wynikającym z celów Fundacji;

8) edukację dzieci i młodzieży poprzez sztukę;

9) wspieranie programów badawczych, których przedmiotem jest kultura, w szczególności teatr;

10) pomoc, w tym finansową, w realizacji konkretnych projektów artystycznych.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 5

Źródłami finansowania Fundacji są:

1) fundusz założycielski przekazany przez fundatora,

2) dochody z majątku Fundacji,

3) dochody z działalności gospodarczej Fundacji,

4) darowizny, spadki i zapisy,

5) środki pochodzące z dotacji,

6) środki pochodzące ze zbiórek publicznych,

7) środki zasądzone na rzecz Fundacji na mocy orzeczeń sądowych,

8) środki pochodzące z innych źródeł, o ile są przewidziane prawem.

§ 6

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Osoby, o których mowa w postanowieniu ust. 1, zwane są w dalszej części statutu jako osoby bliskie.

3. Fundacja nie może przekazywać swego majątku na rzecz fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

5. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy fundator, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, jak również od osób bliskich fundatora, członków jej organów i pracowników.

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 7

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych w zakresie:

1) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);

2) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);

3) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2);

4) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);

5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);

6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

7) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);

8) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);

9) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);

10) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);

11) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90);

12) działalność bibliotek i archiwów (PKD 91.01);

13) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

2. Jeżeli podjęcie przez Fundację określonego rodzaju działalności będzie, na podstawie odrębnych przepisów, wymagało zezwolenia lub koncesji, Fundacja podejmie tego rodzaju działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

3. Wszelkie zyski Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej będą przeznaczane wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej działalności.

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład gospodarczy.

5. Fundacja może posiadać udziały lub akcje spółek handlowych.

6. Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć. Zarząd może postanowić, że Fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób wyodrębniony pod względem finansowo-księgowym.

ROZDZIAŁ V

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 8

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

§ 9

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na mocy oświadczenia fundatora. Oświadczenie fundatora decyduje również o funkcji w Zarządzie sprawowanej przez daną osobę. Członkiem może być również fundator, o ile nie jest członkiem Rady Fundacji.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji oraz sprawuje funkcje kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników i pozostałych członków Zarządu Fundacji, o ile zawarto z nimi umowę o pracę.

§ 10

Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji osoby, które są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, a także osoby, wobec których orzeczono pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

§ 11

W przypadku Zarządu dwuosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy więcej osób, do reprezentacji Fundacji uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 12

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 13

1. Zarząd Fundacji wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, w głosowaniu jawnym.

2. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni, w sposób zwyczajowo przyjęty, o posiedzeniu Zarządu Fundacji oraz porządku obrad.

4. Dopuszcza się głosowanie pisemne lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywny lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji albo na wniosek Rady Fundacji.

6. Z przebiegu posiedzenia Zarządu Fundacji sporządza się protokół. W protokole należy: stwardzić prawidłowość zwołania posiedzenia Zarządu oraz kworum, wymienić uchwały, które były przedmiotem obrad i głosowania, przytoczyć treść powziętych uchwał oraz liczbę głosów oddanych przy każdym głosowaniu, z zaznaczeniem, czy głosowanie odbyło się z wykorzystaniem środków, o których mowa w ust. 4.

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniodawczym i doradczym.

2. Do zakresu działań Rady Fundacji:

1 określanie kierunków działania i sposobu realizacji celów Fundacji;

2) podpisywanie umów o pracę z członkami Zarządu Fundacji;

3) skontrolowanie działalności Zarządu Fundacji i sporządzanie stosownych sprawozdań z tej kontroli.

3. Rada Fundacji może uchwalić regulamin swego działania.

§ 15

1. Rada Fundacji składa się, z co najmniej dwóch osób, w tym Przewodniczącego Rady. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji.

3. Kadencja członków Rady Fundacji trwa 5 lat. Mandat członka Rady Fundacji wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.

§ 16

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2. Nie mogą być członkami Rady Fundacji osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości określonej przez fundatora, jednakże w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535). 6 | S t r o n a

§ 17

1. Co do sposobu podejmowania uchwał przez Radę Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienie § 13, z tym że w razie równiej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub przynajmniej dwóch członków Rady Fundacji.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz na pół roku.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 19

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje fundator, a w razie jego śmierci jego pełnoletni spadkobiercy w drodze jednomyślnej uchwały.

2. W razie śmierci fundatora, postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się wprost do innych uprawnień fundatora, wynikających ze Statutu.

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych w majątku Fundacji i gdy brak jest możliwości pozyskania nowych środków, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje fundator, a w razie jego śmierci jego pełnoletni spadkobiercy w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że w decyzji lub uchwale o likwidacji postanowiono inaczej.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

designed by teslathemes